ติด OLED Display ให้ Raspberry Pi

สั่งซื้อจอ OLED มาต่อให้กับ Raspberry Pi แต่ดันสั่งผิดรุ่น เป็นรุ่นเก่าที่เลิกใช้กับ RPi ไปแล้ว โชคดีที่มีคนในเน็ตสอนวิธีต่อกับ RPi ให้

ติดตั้ง wiringPi

git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
sudo ./build

ติดตั้ง WiringPi-Python

sudo apt-get install python-setuptools python-dev
git clone https://github.com/Gadgetoid/WiringPi2-Python.git
cd WiringPi2-Python/
sudo python setup.py install
cd ..

ติดตั้ง spi-dev

git clone https://github.com/Gadgetoid/py-spidev.git
cd py-spidev
sudo python setup.py install

ติดตั้ง gaugette

git clone git://github.com/guyc/py-gaugette.git
cd py-gaugette
sudo python setup.py install

ตัวอย่างโค้ด helloworld.py

import gaugette.ssd1306
  RESET_PIN = 15
  DC_PIN  = 16
  led = gaugette.ssd1306.SSD1306(reset_pin=RESET_PIN, dc_pin=DC_PIN)
  led.begin()
  led.clear_display()
  led.draw_text2(0,0,'Hello World',2)
  led.display()

เวลาเรียกใช้งานก็สั่งว่า sudo python helloworld.py

Author: narin1975

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (Narin Olankijanan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.