Category Archives: นิติ

ไฟล์เสียง LAW4010 ขนส่งทางทะเล

ดาวน์โหลด

Posted in นิติ | Tagged | Leave a comment

ไฟล์เสียง LAW4008 กฎหมายที่ดิน

ดาวน์โหลด

Posted in นิติ | Tagged , , | Leave a comment

ไฟล์เสียง LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ดาวน์โหลด

Posted in นิติ | Tagged , | 1 Comment

จรรยาบรรณและวิชาชีพนักกฎหมาย

กฎหมาย คือ แบบแผนที่กำหนดความประพฤติของคนในสังคม มีบทบังคับที่จัดระเบียบไว้ มีบทลงโทษ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความยุติธรรม ความยุติธรรมของอริสโตเติล คือ ความเสมอภาค ทั้งทางจัดสรร (สถานะเดียวกัน ปฏิบัติเหมือนกัน) และทางชดเชย (ละเมิดต้องชดใช้) ความยุติธรรมต้องได้สมดุลระหว่าง อธิบายได้ เสมอภาค มีเสรีภาพ มีความมั่นคง การจำกัดเสรีภาพทำได้เพื่อความมั่นคงและภายใต้กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น  ความยุติธรรมต้องอาศัยนักกฎหมายด้วย ทนายต้องอำนาจความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย ศาลต้องตีความกม.เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย นักกฎหมายต้องแก้ไขกฎหมายตามกระบวนการที่กฎหมายให้ทำได้เพื่อให้กฎหมายดีขึ้น  บ่อเกิดกฎหมาย คือ ศาสนา จารีต หลักความยุติธรรม คำพิพากษา ความเห็นนักปราชญ์ สำนักกฎหมายธรรมชาติเห็นว่ากฎหมายเป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดขึ้นเอง จึงไม่ต้องนิยาม สำนักปฏิฐานนิยม เห็นว่า กฎหมาย เป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ นักกฎหมายต้อง รู้ … Continue reading

Posted in นิติ | Tagged , , | Leave a comment

กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศยึดหลักจารีต แต่สนธิสัญญาเวียนนาเป็นแค่การนำจารีตมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสหประชาชาติ จารีตต้องมีการปฏิบัติ (ปัจจัยภายนอก) และมีการยอมรับ (ปัจจัยภายใน) ต่างจากหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งเป็นแค่การที่ทุกประเทศเห็นชอบ ด้วยเหตุที่ว่าหลักกฎหมายทั่วไปมีเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น รัฐมีองค์ประกอบสี่อย่าง อาณาเขตแน่นอน ประชากรชัดแจ้ง รัฐบาล อำนาจอธิปไตย ตามทฤษฏี Estada ถ้าหากรัฐมีอำนาจ ก็ถือว่าเป็นรัฐโดยชอบแล้ว ไม่ต้องมีการรับรองโดยรัฐอื่นก็ได้ (ต่างจากทฤษฏี Tobar) โดยทั่วไป นานาชาติยึดตามกฎนี้ ดังนั้น พม่า ไต้หวัน ติมอร์ตะวันออก เป็นรัฐ แต่ไต้หวันมีสถานะที่ไม่มั่นคง เพราะมีรัฐรับรองค่อนข้างน้อย สหพันธรัฐ ถือว่าเป็นรัฐๆ เดียว แต่สมาพันธรัฐ ถือว่าเป็นหลายรัฐ ดินแดนของรัฐรวมใต้ตินและบนฟ้า ทะเลมีอธิปไตย 12 ไมล์ทะเล … Continue reading

Posted in นิติ | Tagged | Leave a comment

[โน้ตย่อ] LAW3012 กฎหมายปกครอง

นิติกรรมทางปกครอง หมายถึง การกระทำโดยองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง เพื่อแสดงเจตนาให้ปรากฎแก่บุคคลหนึ่งว่าประสงค์จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคคลนั้นโดยที่บุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องยินยอม แบ่งออกเป็น คำสั่งทางปกครอง และ กฎ ลักษณะสำคัญของนิติกรรมทางปกครองคือ ออกโดยองค์กรรัฐ แสดงเจตนาต่อบุคคลหนึ่ง ผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ เป็นการแสดงออกมานอกองค์กร การกระจายอำนาจ แบ่งออกเป็น ทางพื้นที่ กับ ทางบริการ ส่วนการกระจายการรวมศูนย์อำนาจการปกครอง หรือการแบ่งอำนาจปกครอง คือการที่รัฐบาลกลางมอบอำนาจให้ตัดสินใจในบางเรื่องแก่ตัวแทนที่รัฐส่งไปประจำ โดยที่ตัวแทนยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลางอยู่ บริการสาธารณะ ต้องเป็นบริการตามกฎหมายมหาชน เพื่อสนองความต้องการของประชาชน แบ่งออกเป็น ทางปกครอง ทางอุตสาหกรรม และทางสังคมวัฒนธรรม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 มาตรา 5 มี นิยามของคำสั่งทางปกครอง มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้ เป็นคู่กรณี คู่หมั้น … Continue reading

Posted in นิติ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

[โน้ตย่อ] LAW3009 มรดก

1546 บุตรที่เกิดกับหญิงให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น 1599 เมื่อบุคคลตาย ทรัพย์ย่อมตกแก่ทายาท 1600 กองมรดกของผู้ตาย คือ ทรัพย์สินของผู้ตาย ตลอดจน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ต่างๆ เว้นแต่โดยกม.หรือโดยสภาพ เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ 1605 ทายาทใด ยักย้ายหรือปิดบัง ทรัพย์ ย่อมถูกกำจัด … 1606 ถูกกำจัดเพราะเป็นผู้ไม่สมควร 5 กรณี 1608 ตัดทายาท”โดยธรรม”มิให้รับมรดก ต้องทำเป็นพินัยกรรมหรือหนังสือมอบไว้แก่พนักงาน 1609 ตัดด้วยพินัยกรรมต้องถอนโดยพินัยกรรมเท่านั้น ตัดด้วยหนังสือจะถอนด้วยพินัยกรรมหรือหนังสือก็ได 1612 สละมรดกต้องเป็นทำหนังสือบมอบไว้แก่พนักงาน หรือทำสัญญาประนีประนอม 1627 บุตรนอกกม.ที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานด้วย 1629 … Continue reading

Posted in นิติ | Tagged , | Leave a comment

[โน้ตย่อ] วิแพ่ง 2

226 คำสั่งระหว่างพิจารณาห้ามอุทธรณ์จนกว่าจะมีคำชี้ขาด และต้องโต้แย้งไว้ก่อนด้วย ยกเว้นคำสั่งตาม 227, 228 ไม่ให้ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา 227 คำสั่งตามมาตรา 18 ได้แก่ คำสั่งไม่รับคำคู่ความ (คำฟ้อง หรือ คำให้การ หรือ คำขอแก้ไข) เพราะเขียนไม่ถูกต้อง หรือคำสั่งคืนคำคู่ความ เพื่อให้ทำใหม่ ซึ่งรวมถึงคำสั่งยกคำร้อง หรือไม่รับคำฟ้อง ด้วย และคำสั่งตามมาตรา 24 คือ คำชี้ขาดประเด็น “ข้อกฎหมาย” ใดๆ ที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้น และเมื่อศาลชี้ขาดแล้วจะมีผลทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง หรือเสร็จบางข้อไปเลย 288 คำสั่งกักขัง  คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว (253,254,264) หรือเกี่ยวกับการบังคับคดีที่จะมีผลต่อไป และคำสั่งตามมาตรา 18,24 ที่ทำให้คดีเสร็จไปเป็นบางข้อได้ … Continue reading

Posted in นิติ | Tagged , | Leave a comment

[โน้ตย่อ] LAW3011 ลักษณะพยาน

รายมาตรา วิแพ่ง 84 ปัญหาข้อเท็จจริงต้องสืบพยานเสมอ เว้นแต่เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วหรือไม่เป็นข้อพิพาท 84/1 ผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด มีหน้าที่นำสืบ เว้นแต่เป็นข้อสันนิษฐานของกฏหมายผู้ใดได้ประโยชน์มีหน้าที่นำสืบ 87 พยานที่นำสืบต้องเกี่ยวข้อง และต้องยื่นความจำนงไว้ก่อน เว้นแต่ศาลอนุญาต 88 บัญชีระบุพยานยื่นก่อนวันสืบพยานเจ็ดวัน ยื่นเพิมเติมได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน พันจากนี้ศาลต้องอนุญาต 94 มีแบบ ต้องใช้พยานเอกสาร ห้ามนำพยานอย่างอื่นมาสืบโดยอ้างว่า เอกสารมีการแก้ไขเพิ่มเติมดัดแปลง แต่ถ้าอ้างว่า ปลอมหรือผิดทั้งหมด สัญญาไม่สมบูรณ์ หรืออีกฝ่ายตีความผิด ให้นำพยานบุคคลมาสืบประกอบได้ 106/1 ห้ามออกหมายเรียก กษัตริย์ พระ เณร ผู้มีเอกสิทธิ์ 112 กษัตริย์ เด็ก พระ เณร ไม่ต้องสาบาน 114 … Continue reading

Posted in นิติ | Tagged | Leave a comment

[โน้ตย่อ] วิอาญา 2

ฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด ยกฟ้องเท่านั้น ฟ้องใหม่ก็ไม่ได้ ฟ้องไม่มีเวลาสถานที่ ศาลและโจทก์แก้ไขได้ แต่ถ้าหลุดไปต้องยกฟ้อง ฟ้องใหม่ไม่ได้ ฟ้องเวลาสถานที่ไม่ตรง ศาลและโจทก์แก้ไขได้ ถ้าหลุดไป เป็นฟ้องเคลือบคลุม ยกฟ้อง แต่ฟ้องใหม่ได้ ฟ้องขาดรายละเอียดที่ทำให้จำเลยเข้าใจฟ้องได้ ก็เป็นฟ้องเคลือบคลุม ในตอนพิจารณา ให้ศาลอ่านคำฟ้องและถามคำให้การจำเลย ช่วงนี้จำเลยยังไม่มีทนายก็ได้ แต่จำเลยต้องอยู่ในศาลเสมอ หลังจากขั้นตอนนี้ จำเลยถึงจะมีสิทธิอยู่นอกศาลได้ ตาม 172 ทวิ   มาตรา 192 วรรคแรก บททั่วไป ห้ามพิพากษาเกินคำขอ หรือไม่อยู่ในฟ้อง วรรคสองและสาม บททั่วไป ถ้าสืบแล้วไม่ตรงกับฟ้อง ให้ยกฟ้อง ยกเว้น 1) ข้อแตกต่างไม่เป็นสาระสำคัญ 2) ข้อแตกต่างเป็นรายละเอียด … Continue reading

Posted in นิติ | Tagged , | Leave a comment