จรรยาบรรณและวิชาชีพนักกฎหมาย

กฎหมาย คือ แบบแผนที่กำหนดความประพฤติของคนในสังคม มีบทบังคับที่จัดระเบียบไว้ มีบทลงโทษ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความยุติธรรม

ความยุติธรรมของอริสโตเติล คือ ความเสมอภาค ทั้งทางจัดสรร (สถานะเดียวกัน ปฏิบัติเหมือนกัน) และทางชดเชย (ละเมิดต้องชดใช้)

ความยุติธรรมต้องได้สมดุลระหว่าง อธิบายได้ เสมอภาค มีเสรีภาพ มีความมั่นคง

การจำกัดเสรีภาพทำได้เพื่อความมั่นคงและภายใต้กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น 

ความยุติธรรมต้องอาศัยนักกฎหมายด้วย ทนายต้องอำนาจความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย ศาลต้องตีความกม.เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย นักกฎหมายต้องแก้ไขกฎหมายตามกระบวนการที่กฎหมายให้ทำได้เพื่อให้กฎหมายดีขึ้น 

บ่อเกิดกฎหมาย คือ ศาสนา จารีต หลักความยุติธรรม คำพิพากษา ความเห็นนักปราชญ์

สำนักกฎหมายธรรมชาติเห็นว่ากฎหมายเป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดขึ้นเอง จึงไม่ต้องนิยาม สำนักปฏิฐานนิยม เห็นว่า กฎหมาย เป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์

นักกฎหมายต้อง รู้ และ ใช้ กฎหมายเป็น

หน้าที่นักกฎหมาย ให้คำปรึกษา ว่าความ ปรับปรุงวิชาชีพ ผู้นำมติมหาชน ดำรงตนเพื่อสาธารณะ

ผู้นำมติมหาชน หมายถึง แนะนำคนอื่นให้ทำตามกฎหมาย หรือแปลว่าเป็นผู้นำประเทศก็ได้ 

องค์กรวิชาชีพมีหน้าที่ ควบคุม (จัดสอบ จัดอบรม รับรองผล ดูแลวินัยและมารยาท) และส่งเสริม (จัดอบรม ลดการตัดราคากันเอง ส่งเสริมศักดิ์ศรีของอาชีพ)

การอบรมคือทำให้เป็นคนดี การศึกษาคือทำให้เป็นคนเก่ง เป้าหมายของการศึกษากฎหมายคือ สุขุม รอบคอบ หนักแน่น สุจริต รู้วิชาอื่น เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

จรรยาบรรณของนักกฎหมายคือ ความยุติธรรม และการรับใช้สังคม

สมาชิกเนมี 5 ประเภท สามัญ วิสามัญ สมทบ ภาคี (กำลังเรียน) กิตติมศักดิ์ 

ทนายความต้องมีคุณสมบัติครบ 11 ข้อ คนไทย จบป.ตรี เป็นสมาชิกเน ไม่เป็นข้าราชการประจำ อายุ 25 ฯลฯ

คดีมารยาททนาย ผู้เสียหายฟ้อง ทนายฟ้องกันเอง สภาทนายเอาเรื่องเอง ได้หมด มีโทษคือ ภาคทัณฑ์ ห้ามว่าความไม่เกินสามปี ลบชื่อ (สมัครใหม่หลังห้าปีได้)

หน้าที่สภาทนาย ตัดสินคดีมารยาท ช่วยเหลือทนายทางการเงิน เป็นที่พึ่งของประชาชน (ปรึกษาฟรีทุกชนิด ว่าความฟรีเฉพาะคนจนที่ไม่ผิด)

คณะกรรมการสภาทนายมี 25 คน มีหน้าที่ บริหารงานสภา ออกข้อบังคับ ตั้งอนุกรรมการ แต่คณะกรรมการมารยาทมี 15 คน มีหน้าที่ดูคดีมารยาท

ประธานคณะกรรมการมารยาท จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 3 คน กลั่นกรองคดีเสนอคณะกรรมการมารยาทเพื่อตัดสินลงโทษ แล้วเสนอคณะกรรมการสภา ให้ยืน แก้ หรือกลับคำพิพากษา หรือจำเลยจะอุธรณ์ต่อคณะกรรมการสภา หรือนายกพิเศษ (รมต.ยุติธรรม) ก็ได้

นายกพิเศษ จะตัดสินใหม่ แต่งตั้งหรือไล่คณะกรรมสภาทนาย ก็ได้ ข้อบังคับก็ต้องให้นายกพิเศษเห็นชอบด้วย

 

 

กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศยึดหลักจารีต แต่สนธิสัญญาเวียนนาเป็นแค่การนำจารีตมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสหประชาชาติ

จารีตต้องมีการปฏิบัติ (ปัจจัยภายนอก) และมีการยอมรับ (ปัจจัยภายใน) ต่างจากหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งเป็นแค่การที่ทุกประเทศเห็นชอบ ด้วยเหตุที่ว่าหลักกฎหมายทั่วไปมีเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น

รัฐมีองค์ประกอบสี่อย่าง อาณาเขตแน่นอน ประชากรชัดแจ้ง รัฐบาล อำนาจอธิปไตย ตามทฤษฏี Estada ถ้าหากรัฐมีอำนาจ ก็ถือว่าเป็นรัฐโดยชอบแล้ว ไม่ต้องมีการรับรองโดยรัฐอื่นก็ได้ (ต่างจากทฤษฏี Tobar) โดยทั่วไป นานาชาติยึดตามกฎนี้ ดังนั้น พม่า ไต้หวัน ติมอร์ตะวันออก เป็นรัฐ แต่ไต้หวันมีสถานะที่ไม่มั่นคง เพราะมีรัฐรับรองค่อนข้างน้อย

สหพันธรัฐ ถือว่าเป็นรัฐๆ เดียว แต่สมาพันธรัฐ ถือว่าเป็นหลายรัฐ

ดินแดนของรัฐรวมใต้ตินและบนฟ้า ทะเลมีอธิปไตย 12 ไมล์ทะเล มีสิทธิในทรัพยากร 200 ไมล์ทะเล (ไหล่ทวีป เศรษฐกิจจำเพาะ) 

สนธิสัญญา เป็นนิติกรรมสองฝ่ายระหว่างรัฐต่อรัฐหรือต่อองค์กรระหว่างประเทศ มีผลระหว่างประเทศ จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ มีขั้นตอนคือ การร่าง การลงนาม การให้สัตยาบัน และการจดทะเบียน

สนธิสัญญามีผลผูกพันเมื่อให้สัตยาบันเท่านั้น การลงนามยังไม่ถือเป็นการผูกพันแต่ห้ามทำสิ่งที่ขัดกับวัตถุประสงค์ การลงนามต้องทำโดยประมุขของรัฐหรือผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม อาจลงนามแบบย่อก็ได้ แต่จะต้องตอบรับกลับมาอีกครั้ง จะลงนามภายหลังก็ได้ ส่วนการจดทะเบียนตามกฎบัตร 102 ไม่ทำก็ใช้บังคับได้ แต่จะฟ้องศาลหรือให้สหประชาชาติเข้ามาบังคับไม่ได้

การเข้าร่วมสัญญาภายหลังอาจเป็นการลงนามภายหลัง คือเข้ามาหลังเจรจาแล้ว จะมีผลเมื่อลงนามแล้ว หรือทำภาคยนุวัติ คือเข้ามาหลังสนธิสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว แต่ไม่มีผลย้อนหลัง  

ภาคีอาจตั้งข้อสงวนได้หากเป็นสัญญาพหุภาคี ถ้าสมาชิกอื่นไม่คัดค้านภายในเวลาที่กำหนดถือว่ายอมรับ ข้อสงวนต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ และไม่มีข้อห้ามไว้

รัฐไม่ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ เพราะตนเองมีอธิปไตยสมบูรณ์ ถ้าจะทำตามก็ต้องตรากฎหมายภายในรองรับ ตามหลัก Dualism ทำให้อาจถือว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่กฎหมาย แต่รัฐส่วนใหญ่จะใช้ทั้งหลัก Monism และ Dualism ผสมกัน

ศาลโลกมีหน้าที่ ตีความสนธิสัญญา ไขปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ ตัดสินข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด และความเสียหายที่เกิดจากการละเมิด โดยยึดหลัก สนธิสัญญา จารีต หลักกฎหมาย คำพิพากษาของศาล ความเห็นนักกฎหมาย และหลักอื่นๆ

การเจรจา คือ รัฐที่มีปัญหาคุยกันเอง การไกล่เกลี่ย คือ รัฐที่สามเข้ามาเจรจาด้วย โดยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ ส่วน Good Offices คือรัฐที่สามเข้ามาเป็นตัวกลาง แต่ไม่แทรกแซง

สนธิสัญญาแบบพหุภาคีไม่เลิก ถ้าภาคีบางส่วนลาออก สนธิสัญญาอาจเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษบางอย่าง เช่น ทำสงครามกัน (เว้นข้อที่เกี่ยวกับสงครามโดยตรง)

รัฐบาลไม่ต้องรับผิดจากความเสียหายของสงครามกลางเมือง แต่รัฐบาลต้องไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ทำเกินเหตุ ป้องกันเต็มที่ และไม่ยอมรับฝ่ายกบฏ แต่ถ้าฝ่ายกบฏขึ้นมาเป็นรัฐบาล ก็ต้องรับผิดกับความเสียหายที่ได้ทำไว้ด้วย 

รัฐบาลใหม่ที่มาจากช่องทางตามกฎหมายของรัฐนั้น ไม่ต้องรับรองใหม่ แต่ถ้าเกิดรัฐบาลสองชุดในรัฐเดียว ต้องมีการรับรองด้วย อย่างไรก็ตาม การรับรองไม่มีผลต่อความเป็นรัฐ

การแทรกแซง อาจทำได้โดยอ้าง สนธิสัญญา รัฐบาลร้องขอ ป้องกันคนสัญชาติตนเอง อ้างหลักมนุษยธรรม

นักการฑูตได้รับความคุ้มครองเท่าประมุขของรัฐ มีเอกสิทธิ์ห้ามจับ ห้ามค้น ไม่ต้องขึ้นศาล มีสิทธิพิเศษเรื่องภาษี

Retorsion คือมาตรการตอบโต้ ซึ่งทำได้ และต้องไม่ขัดกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การขึ้นภาษี ตัดความสัมพันธ์ทางการฑูต ฯลฯ

Reprisals คือมาตรการตอบโต้เมื่อถูกละเมิดกฎหมาย ต้องตกลงกันแล้วแต่ไม่สำเร็จ เรียกร้องค่าทดแทนแล้ว มาตรการที่ใช้อาจผิดกฎหมายได้แต่ต้องไม่ใช้กำลัง และไม่เกินกว่าเหตุ แต่ถ้าใช้กำลังหรือเป็นสงครามจะถือว่าผิดกฎบัตรสหประชาชาติ  

 

[โน้ตย่อ] LAW3012 กฎหมายปกครอง

นิติกรรมทางปกครอง หมายถึง การกระทำโดยองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง เพื่อแสดงเจตนาให้ปรากฎแก่บุคคลหนึ่งว่าประสงค์จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคคลนั้นโดยที่บุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องยินยอม แบ่งออกเป็น คำสั่งทางปกครอง และ กฎ

ลักษณะสำคัญของนิติกรรมทางปกครองคือ ออกโดยองค์กรรัฐ แสดงเจตนาต่อบุคคลหนึ่ง ผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ เป็นการแสดงออกมานอกองค์กร

การกระจายอำนาจ แบ่งออกเป็น ทางพื้นที่ กับ ทางบริการ ส่วนการกระจายการรวมศูนย์อำนาจการปกครอง หรือการแบ่งอำนาจปกครอง คือการที่รัฐบาลกลางมอบอำนาจให้ตัดสินใจในบางเรื่องแก่ตัวแทนที่รัฐส่งไปประจำ โดยที่ตัวแทนยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลางอยู่

บริการสาธารณะ ต้องเป็นบริการตามกฎหมายมหาชน เพื่อสนองความต้องการของประชาชน แบ่งออกเป็น ทางปกครอง ทางอุตสาหกรรม และทางสังคมวัฒนธรรม

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

มาตรา 5 มี นิยามของคำสั่งทางปกครอง

มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้ เป็นคู่กรณี คู่หมั้น คู่สมรส ญาติสามชั้น (ทางเขยสะใภ้สองชั้น) ผู้แทนหรือเคยเป็นผู้แทน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ นายจ้าง ของคู่กรณ๊ และมาตรา 16 รวมถึงกรณีที่มีเหตุอื่นใดที่ร้ายแรงทำให้บุคคลนั้นไม่ควรออกคำสั่งปกครองนั้นได้

มาตรา 30 คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งก่อน มาตรา 31 คู่กรณีมีสิทธิขอเอกสาร

มาตรา 37 คำสั่งทางปกครองต้องมี ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ มีข้อกฎหมายที่อ้างถึง และมีข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจ

มาตรา 49 คำสั่งทางปกครอง ผู้ออกคำสั่งเพิกถอนเมื่อไรก็ได้

มาตรา 51 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนได้หมด แต่ให้ดู 52,53 ด้วย

มาตรา 52 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าเป็นการให้ประโยชน์ สุจริตไม่ต้องคืน ถ้ารู้หรือไม่สุจริตต้องคืน

มาตรา 53 คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย เพิกถอนย้อนหลังไม่ได้ ถ้าเพิกถอนเพราะทุกอย่างเปลี่ยนไป เรียกค่าทดแทนได้ ถ้าเป็นการให้เงินให้มีผลย้อนหลังได้ด้วย

(สรุปว่า คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ใช่การให้เงิน เพิกถอนย้อนหลังไม่ได้)

มาตรา 58 ออกคำสั่งแล้วไม่ทำตาม ทำเองแทนได้ เรียกค่าทำบวก 25% ต่อปี หรือค่าปรับวันละสองหมื่นได้

มาตรา 59 ก่อนใช้ 58 ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนก่อน โดยระบุให้ช้ดแจ้งพร้อมมาตราการปรับ แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะเรียกค่าปรับมากขึ้นภายหลังได้

 

พรบ.จัดตั้งและวิธีพิจารณาศาลปกครอง

มาตรา 3 หน่วยงานทางปกครอง คือ กระทรวง ทบวง กรม ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้อำนาจปกครอง

มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๕) คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
(๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(๒) การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
(๓) คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชำนัญพิเศษอื่น
 มาตรา 42 จะฟ้องศาลปกครองได้ ต้องอุทธรณ์คำสั่งเสียก่อน

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน

มาตรา 36 คุณสมบัติของข้าราชการ

มาตรา 53 สอบบรรจุ

มาตรา 55 เหตุพิเศษ

มาตรา 85 ผิดวินัยร้ายแรง

มาตรา 91 วิธีพิจารณาความผิด

มาตรา 96 ลงโทษกรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง

มาตรา 97 ลงโทษกรณีผิดวินัยร้ายแรง

 

 

 

=========================

กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายมหาชนแบบเดียวกับรธน.แต่เน้นเรื่องวางระเบียบปกครองเป็นหลัก

ศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีเอกสิทธิ์เหนือเอกชน เพราะถ้ามีคำสั่งปกครองก็บังคับเอกชนได้เลย ไม่ต้องขออำนาจศาลก่อน และทำได้ทันทีด้วย (ทำไปได้ก่อน + ทำได้ทันที)  จึงต้องมีศาลปกครองตรวจสอบฝ่ายปกครองอีกที

ฝ่ายบริหารจะใช้อำนาจได้เมื่อมีกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติให้อำนาจไว้เท่านั้น

ศาลปกครองมีอำนาจตัดสินคดีที่กฎหมายเล็กขัดต่อกฏหมายใหญ่ มีอำนาจตัดสินคดีฝ่ายบริหารเฉพาะที่เป็นคำสั่งทางปกครอง แต่ไม่มีอำนาจตัดสินคดีฝ่ายบริหารในเรื่องการเมือง เช่น ไปฟ้องศาลปกครองเรื่องรัฐบาลยุบสภาไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจทางการเมืองของรัฐบาล

คำสั่งฝ่ายปกครองอาจเป็น คำสั่งฝ่ายเดียว คำสั่งที่เป็นสัญญา กรณีละเมิด และกรณีอื่นๆ ก็ได้

องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองอาจแบ่งได้เป็น กทม. พัทยา เทศบาล (นคร เมือง ตำบล) อบจ. อบต.

อำนาจฝ่ายบริหารแบ่งเป็นสองอย่าง 1. ควบคุมเอกชนเพื่อรักษาความสงบ 2.ให้บริการสาธารณะ

การควบคุมเอกชน แบ่งเป็นสามอย่าง

  1. อำนาจเหนือกิจกรรมเอกชน (ตำรวจทางปกครอง)
  2. อำนาจเหนือทรัพย์ของเอกชน เช่น เวรคืน ยามสงคราม
  3. อำนาจเหนือการเงินของเอกชน

บริการสาธารณะ (เสมอภาค ต่อเนื่อง พัฒนาอยู่เสมอ)

ผบ.มีอำนาจต่อลูกน้องคือ ยกเลิก เพิกถอน (ย้อนหลัง) แม้แต่ลูกน้องทำโดยชอบตามกม.แต่ผบ.ก็เพิกถอนได้ถ้าเห็นว่าดุลยพินิจของลูกน้องไม่เหมาะสม ผบ.ยังมีอำนาจควบคุมดูแลลูกน้องด้วย

หลักรวมอำนาจ ข้อดี คือ ใช้ทรัพยากรไปอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วน แต่ส่วนท้องถิ่นต่างคนต่างทำ, ใช้ทรัพยากรไม่ซ้ำซ้อนเพราะแบ่งกันใช้ได้, ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพได้ แต่ข้อเสียคือ ประสิทธิภาพอาจไม่ได้เพราะดูแลไม่ทั่วถึง ทรัพยากรต้องกระจายเกินไป ไม่เข้าใจความต้องการของท้องถิ่นจริง ส่วนข้อดีของการกระจายอำนาจคือ แก้ปัญหาได้เร็ว

ท้องถิ่นมีอิสระจะต้อง

  1. อิสระในการกำหนดนโยบายเอง
  2. อิสระในการบริหารงานบุคคล
  3. อิสระในทางการเงิน (เก็บภาษีเอง และนำไปใช้ได้เอง รวมทั้งนำเงินอุดหนุนจากส่วนกลางไปใช้ได้เอง)

อำนาจบังคับบัญชาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่อำนาจกำกับดูแลต้องมีกฎหมายรองรับ

อำนาจกำกับดูแลได้แก่

  1. authorize เช่น ธ.ออมสินจะปล่อยกู้ใครก็ได้ แต่ถ้าจะซื้อหุ้นต้องขออนุมัติจาก รมต.ก่อน
  2. ให้ความเห็นชอบ เช่น จะขึ้นค่าทางด่วนได้ ครม.ต้องเห็นชอบก่อน
  3. อำนาจในการดำเนินการแทน เช่น ถ้าท้องถิ่นทำบกพร่อง ส่วนกลางเข้ามาทำแทนเลย

การกระจายอำนาจมีสองแบก คือ ส่วนกลางให้อำนาจส่วนท้องถิ่น กับ จัดตั้งองค์กรเฉพาะกิจ

องค์กรเฉพาะกิจทำได้สามรูปแบบ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ (รัฐถือหุ้น 50%) และ องค์กรมหาชน

รัฐวิสาหกิจมีสองแบบ จัดตั้งตามกม.เอกชน (ฟ้องศาลปกครองไม่ได้ เช่น KTB) กับ จัดตั้งตามกฎหมายมหาชน ฟ้องศาลปกครองได้

องก์กรมหาชน จะไม่มุ่งหวังกำไร เช่น มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

สำนักนายก กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ ต้องจัดตั้งด้วยพรบ.เป็นนิติบุคคล

จังหวัดจัดตั้งด้วยพรบ.เป็นนิติบุคคล อำเภอจัดตั้งด้วยพกก.ไม่เป็นนิติบุคคล

อบจ.ไม่เป็นนิติบุคคล

เทศบาลเป็นนิติบุคคล จัดตั้งด้วยพกก. ผู้ว่าจว.กำกับเทศบาลนคร/เมือง นายอำเภอกำกับเทศบาลตำบล

กทม.และพัทยา เป็นนิติบุคคล กำกับโดยรมตมหาดไทย

ผู้ว่ากทม.บริหารกทม.อย่างเดียว แต่ผู้ว่าจังหวัดทั้งดูแลจังหวัดและกำกับเทศบาลจังหวัดด้วย

ฝ่ายปกครอง ตาม พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ต่างๆ เป็นนิติบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคือข้าราชการ รวมลูกจ้างของฝ่ายปกครองด้วย

รัฐบาลใช้อำนาจถ่วงดุล อาศัยอำนาจรธน. และพกก.เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศ ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง หรือพกก.ใดๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งปกครอง ก็ฟ้องศาลปกครองไม่ได้ เช่น รับจำนำข้าว

นิติกรรมทางปกครอง คือ คำสั่งฝ่ายเดียวโดยเจ้าหน้าที่ เช่น ไฟจราจร ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อเอกชนที่จะต้องทำตาม หรือเปลี่ยนสิทธิไป ถ้ามีผลต่อหลายคนเรียกว่า กฎ เช่น กฎกระทรวง ถ้ามีผลต่อคนเดียว เรียกว่า คำสั่ง

สัญญาทางปกครอง คือ สองฝ่าย นิติเหตูทางปกครอง คือ เกิดฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ตั้งใจ

พรบ.วิธิปฏิบัตราชการทางปกครอง

มาตรา 3 คำสั่งปกครองใดๆ ถ้าไม่มีกม.ให้อุทธรณ์คำสั่งได้ ก็ให้อุทรณ์ได้ตามมาตรานี้เสมอ และต้องแจ้งเหตุผล ข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุนก่อนเสมอ ถ้าไม่อุทรณ์ก่อนจะฟ้องศาลปกครองไม่ได้

ผู้ออกคำสั่งปกครองอาจะเป็นเอกชนก็ได้ หากอาศัยกฎหมายในการออกคำสั่ง เช่น สภาทนายความ

การพิจารณาคำสั่ง หมายถึง ขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะออกคำสั่ง

มาตรา 5 คู่กรณีกับฝ่ายปกครองในการอุทธรณ์คำสั่งอาจเป็น ผู้ยื่นคำขอ ผู้คัดค้านคำขอ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

มาตรา 22 คู่กรณีไม่ต้องบรรลุนิติภาวะก็ได้

มาตรา 23 คู่กรณีมีสิทธินำที่ปรึกษาหรือทนายมาร่วมให้ปากคำได้ เช่น ข้าราชการที่ถูกสอบสวนทางวินัย เอาทนายมาช่วยแก้ต่างได้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดจะเป็นผู้ออกคำสั่งปกครองไม่ได้

คู่กรณีมีสิทธิตั้งตัวแทน ถ้าหากเกิน 50 คน แต่งตั้งตัวแทนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้สามวิธีตามมาตรา 24, 25

เจ้าหน้ามี่ต้องให้เอกสารที่คู่กรณีร้องขอ แต่ถ้าคำสั่งยังไม่ออกจะขอไม่ได้ หรือถ้ามีข้อโต้แย้ง เช่น เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นความลับทางราชการ ให้ส่งไปให้ … เป็นผู้ชี้ขาด

มาตรา 30 เป็นหลักให้ความเป็นธรรม คำสั่งปกครองใดๆ จะบังคับได้ต้องให้โอกาสได้โต้แย้งก่อน

==============================

จากข้อสอบเก่า

ข้าราชการพลเรือนต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือทำงานในพรรคการเมือง แต่เป็นสมาชิกพรรคได้ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

บริการสาธารณะ ต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับมหาชน อาจเป็นทางปกครอง ทางพาณิชย์อุตสาหกรรม หรือสังคมและวัฒนธรรมก็ได้

อายุความฟ้องศาลปกครองคือ 90 วันนับแต่รู้ แต่ถ้าเลยแล้วแต่ศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็รับคดีไว้ได้

การออกคำสั่งทางปกครอง ต้องแจงเหตุผล กฎหมายอ้างอิง และเหตุผลที่มาสนับสนุนดุลยพินิจไว้ด้วย มิฉะนั้นไม่ชอบด้วยกม.

การแต่งตั้งข้าราชการต้องสอบบรรจุ ยกเว้นกรณีพิเศษ เช่น เป็นนักเรียนทุนก็ต้องมาใช้ทุนอยู่แล้ว

การกระจายอำนาจปกครองมีสองแบบ กระจายตามอาณาเขต และกระจายตามกิจการ

เจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณี คู่หมั้น คู่สมรส ญาติ (ผู้สืบสันดาน หรือบุพการี สามชั้น หรือสองชั้นสำหรับการแต่งงาน) ผู้แทนโดยชอบธรรม เจ้าหนี้ ลูกหนี้ นายจ้าง และกรณีอื่นใดๆ ที่อาจทำให้ไม่เป็นกลาง ห้ามมิให้เป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองนั้น

ความผิดอาญาที่มิใช่ประมาทหรือลหุโทษจะทำให้ผิดวินัยร้ายแรงด้วย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอบสวนว่ามีมูลหรือไม่ โดยอาจสอบเองหรือตั้งกรรมการ ถ้าร้ายแรงต้องให้กพค.พิจารณา ส่วนการลงโทษคือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน แต่การปลดออก หรือไล่ออก ต้องเป็นผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น

ถ้าผู้ออกคำสั่งเป็นตำแหน่งสูงสุด ไม่ต้องอุทธรณ์ไปยังผู้ออกคำสั่งก่อน แต่ฟ้องศาลปกครองได้เลย เช่น รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการ หรือแพทยสภา

ข้าราชการพลเรื่อนที่ทิ้งงานเกินสิบห้าวัน ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง หยุดงานประท้วงอย่างเอกชนไม่ได้

การอุทธรณ์คำสั่งปกครองต้องทำให้สิบห้าวันหลังรู้ ผู้ออกคำสั่งต้องตอบใน 30 วัน หรือเลื่อนไปได้อีก 30 วัน

มาตรา 30 ผู้ออกคำสั่งปกครองต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทบสิทธิโต้แย้ง

หลักกระจายอำนาจ ต้องมีกิจการเอง มีการเลือกตั้ง มีอิสระในการดำเนินงาน เป็นแค่กำกับเท่านั้น

ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ ละทิ้ง ละเว้น ทำ ให้ผู้อื่น หรือราชการ เสียหายร้ายแรง ทิ้งงานเกิน 15 วันโดยจงใจ ประพฤติชั่วร้ายแรง ข่มเหงประชาชนร้ายแรง ติดคุก (เว้นประมาท ลหุโทษ)

โทษทางวินัย ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก

การย้ายข้าราชการไปตำแหน่งลดลง ผู้นั้นต้องยินยอม